battle.hip-hop.ru || battle5.hip-hop.ru || battle6.hip-hop.ru || battle7.hip-hop.ru || battle8.hip-hop.ru
  MC- Hip-Hop.Ru
Noize_MC
/ - ? FAQ ( )
. : 3282; : 2750 Mb; : 2867 .
. : 531; : 1105 Mb
.

. , . , .

;
1) ( 1 5)
2) ( 1 5)
3) ( 0 2)

, , : , . , .

, .

23457891011
1Ãðîìêèé 4+4+1=94+4+2=103+3+0=64+5+1=104+4+1=94+4+1=93+4+1=83+4+1=83+4+1=86
2Blays MC (Òðèóìâèðàò) 3+4+0=74+4+1=93+4+0=72+4+0=64+3+1=83+3+1=72+3+0=54+4+1=93+4+2=93
3228           
4Êîðîá(Comme-il-faut)           
5ÑïÀðöìåí à.ê.à. Îïàñíûé 3+4+0=74+4+1=93+3+0=62+3+0=54+4+1=93+3+0=63+4+1=83+3+1=73+4+1=84
6L-X 3+4+1=83+4+1=83+4+1=83+4+0=74+4+0=83+4+1=82+4+0=64+4+2=103+3+1=75
7SIGHT MC 4+3+1=84+4+1=93+3+0=64+3+1=84+4+1=94+4+1=94+4+2=104+4+2=104+4+2=103
8ugl_33 4+5+1=104+5+2=113+3+1=75+5+2=124+5+1=104+5+2=113+4+1=83+4+1=83+5+1=96
9jed 3+4+0=73+4+1=84+3+1=81+3+0=43+3+0=63+3+2=83+3+1=73+3+1=74+3+0=73
10AMIRA 3+4+1=83+4+2=93+3+0=62+3+0=54+4+1=93+3+1=73+4+2=92+3+1=63+4+2=96
11Till Bonce [D.STUFF] 4+4+1=94+4+1=94+4+2=103+4+0=74+4+1=94+4+0=83+4+0=73+3+1=73+3+1=71
12Noize_MC 4+4+2=104+5+2=113+3+0=64+4+2=105+4+2=115+4+2=115+5+2=124+4+1=94+5+2=118
13Elenty 3+4+1=83+4+1=83+3+1=72+4+0=63+4+0=73+3+1=74+3+2=93+3+1=74+3+1=84
14Ïóòóðîé¹1 3+4+0=74+4+1=93+3+0=63+4+0=73+3+0=63+4+1=83+4+1=83+4+1=83+4+2=95
15Dest DeadPoets 4+3+0=74+4+1=93+4+1=83+4+0=75+4+1=104+4+1=95+4+2=113+4+1=84+4+2=108
16Je 5+4+2=114+3+1=83+3+0=63+3+0=64+3+1=83+4+1=84+4+1=93+3+1=74+4+1=91
17K_M 4+4+2=104+4+1=93+3+0=63+3+0=64+4+2=105+3+1=93+4+1=84+4+2=103+3+1=73
18www.cubensis.de 4+4+1=94+4+2=103+3+1=73+4+0=74+3+1=85+3+2=104+4+2=104+4+1=94+4+2=106
19Chest [Çàáûòûé Ïîëê] 4+4+1=94+4+2=104+3+1=83+4+0=74+4+0=84+4+2=103+4+1=84+4+1=93+4+2=96
20ÝéÊèÝé 3+4+0=74+4+1=93+3+0=63+4+1=84+4+1=94+4+1=94+4+1=94+3+1=83+3+1=73
21Miss Fenix 3+3+0=64+4+1=93+3+1=73+4+1=83+3+1=73+4+0=73+4+2=94+3+1=83+4+1=80
22GilliA 5+4+2=114+4+2=104+4+1=94+4+1=94+4+2=105+4+2=115+4+1=104+4+1=94+4+2=109
23Mr. Hyde 4+4+1=94+4+2=103+3+0=62+3+0=54+5+1=104+4+2=103+4+1=84+4+1=93+5+2=105
24ME STEREO 4+4+2=104+4+1=93+3+1=73+3+0=64+4+1=94+4+1=94+4+1=93+3+1=74+3+0=74
25þíîó 4+4+2=104+4+2=104+4+2=103+3+0=64+4+2=103+3+1=75+3+1=94+4+2=104+4+2=107
26Nylon1 3+4+1=84+4+1=93+3+0=63+4+0=73+4+1=84+4+1=93+3+1=74+3+1=83+4+2=92
27Braz 3+4+1=84+4+1=94+3+0=72+3+0=54+4+2=103+3+1=74+4+1=93+3+0=64+3+1=85
28AnGi 3+3+1=74+4+2=103+3+0=63+3+0=63+3+0=64+3+1=82+3+1=64+3+1=83+3+1=74
29ÌÑ ÂîëÊ 3+3+1=74+4+1=93+3+0=62+4+0=63+3+1=73+3+0=62+3+0=53+3+1=73+3+1=71
30base (íåáåçäàðè) 4+4+1=94+4+2=104+4+1=92+3+0=54+4+1=94+4+1=93+3+0=64+3+1=83+4+1=88
31Ãðàô (ALL1) 3+4+1=84+4+1=92+3+0=53+3+0=64+4+1=93+3+1=73+4+2=94+4+2=104+4+1=93
32LV 3+4+0=74+4+2=103+3+0=63+4+1=83+4+0=74+4+1=94+4+2=104+4+1=94+4+2=106
33CLassic [ÍÀØÀ ÂÎËÍÀ] 3+4+0=74+4+1=93+3+0=63+4+0=74+3+1=83+4+1=83+3+1=73+3+1=73+3+1=71
34arturscott 4+4+1=94+4+2=103+4+1=83+3+0=64+4+1=94+4+2=104+3+1=84+4+1=93+4+1=88
35Nervniy 4+4+1=94+4+2=104+3+1=84+4+2=104+4+1=95+4+1=104+4+2=103+4+1=84+4+2=107
36DEN1 3+4+1=84+4+1=93+3+0=63+3+0=63+4+1=85+4+2=114+4+1=94+4+1=93+4+1=82
37Chet 3+4+0=74+4+2=104+3+1=83+4+1=84+4+1=94+3+1=84+4+2=104+4+2=104+4+2=106
38DUS 3+4+1=84+4+1=93+3+0=63+4+0=74+4+2=103+4+2=93+4+1=84+4+1=93+4+1=83
39Ist Sam 3+4+1=84+4+2=103+3+0=64+4+0=84+4+1=94+4+1=93+4+2=94+4+1=93+4+2=97
40SIRIUS (ÐÈÔÌÀÁÈÒ) 3+4+0=73+4+1=83+3+1=74+4+1=93+4+1=83+4+1=82+2+0=43+4+1=83+3+1=72
41JERR 4+4+2=104+4+2=104+4+1=92+4+0=64+4+1=94+4+2=104+4+2=104+5+2=114+4+2=106
42sid 4+4+1=94+4+1=94+4+2=103+4+1=85+4+2=114+4+1=94+3+1=84+4+1=93+4+1=83
43MAD-A 4+4+1=94+4+2=103+4+1=83+4+1=83+5+1=94+4+1=93+4+2=94+4+1=93+5+2=106
44ravone 3+4+1=84+4+1=93+4+0=73+3+0=64+4+2=104+4+2=105+4+1=103+4+1=84+4+1=93
45ÑÄ 4+4+1=94+4+2=103+4+1=85+5+2=125+4+2=115+4+1=104+4+1=94+5+2=113+4+1=87
46Mr.M 4+4+0=84+4+1=93+4+0=73+4+0=74+3+1=85+4+2=113+4+1=84+4+1=93+4+2=92
47RE-pac 4+4+2=104+4+2=104+3+1=84+4+2=104+5+2=114+4+1=95+5+2=124+3+1=84+4+1=99
48Lonely(pl.) 3+4+0=74+4+1=93+4+0=74+4+0=83+4+1=83+3+1=74+5+2=113+3+1=73+4+1=80
49Emsiom 4+4+1=94+4+2=103+3+1=72+2+0=44+3+1=84+3+1=84+3+1=84+4+1=93+4+1=88
50Ïàíòèôèê 4+3+0=74+4+1=93+3+0=62+3+0=53+3+1=73+3+1=72+3+0=53+3+1=73+4+0=71
51Pincettah 4+4+1=94+4+2=104+4+2=103+4+1=84+4+1=94+4+2=102+2+0=44+4+1=93+3+1=78
52Óäàâ [SHANGHAI Rec.] 4+4+0=84+4+1=93+4+1=83+4+0=73+3+1=74+4+1=91+2+0=34+3+1=83+4+2=91
53Íèêèò [SHANGHAI Rec.] 3+4+1=84+4+2=103+3+1=73+4+0=74+4+1=94+4+1=93+4+1=84+4+2=104+4+2=108
54SM1T 3+4+0=74+4+1=93+3+0=63+4+1=83+3+1=73+3+0=62+2+0=43+3+1=73+3+0=61
55Òóìàí 4+4+1=94+4+1=93+3+1=74+5+0=94+4+1=94+4+1=93+4+1=85+4+2=114+5+2=116
56Drunkin Phima 3+3+0=64+4+2=103+3+0=64+4+2=103+3+1=74+4+2=102+2+0=44+4+1=93+3+1=73
57Îðåõ [Recpil] 3+4+0=74+4+1=93+3+0=63+3+0=63+4+1=83+3+1=73+4+1=83+3+1=73+3+2=81
58VRS [Áåç Ìàñîê] 4+4+2=104+4+2=103+4+1=84+4+0=84+4+1=94+3+1=84+4+2=103+4+1=83+3+1=78
592zemets 4+4+1=94+4+1=93+4+1=83+4+1=83+4+1=84+3+1=84+3+2=93+4+1=83+3+2=80
60äæèíî 4+4+2=104+4+2=104+4+2=104+4+1=94+4+2=104+4+2=104+4+2=104+4+2=104+4+2=109
61Game_over 3+4+1=84+4+2=104+3+1=83+4+0=74+4+1=94+4+1=94+4+1=94+4+1=94+5+2=119
62Joker [P.R.] 3+4+0=74+4+1=93+3+0=63+3+0=63+4+1=84+3+1=83+3+0=63+4+0=74+4+2=100
63Àíäðåé Ãðàíò /monologue./ 4+4+1=94+4+1=94+4+1=92+4+0=64+4+1=94+3+1=82+3+1=63+3+1=74+3+1=82
64ARSLAN [D.STUFF] 4+4+0=84+4+2=104+4+2=103+4+0=74+3+1=84+3+2=93+4+2=94+4+1=93+4+2=97


               
24.10 15.11 12.12 20.01 03.02 19.02 06.03 22.03 06.04
: « — »
: « »
: «»
: « »
 
: « »
 
: « »
 
: « »
 
: « »
 
 
  20002006 Hip-Hop.Ru || battle.hip-hop.ru || battle5.hip-hop.ru || battle6.hip-hop.ru || battle7.hip-hop.ru || battle8.hip-hop.ru
  skald.ru